კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2023. ნომერი 37

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჰალლეს მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტის მიერ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, 2022 წელს ჩატარებული ერთობლივი არქეოლოგიური სამუშაოების შუალედური ანგარიში

ავტორ(ებ)ი: პაატა ბუხრაშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჰალლეს მარტინ ლუთერის უნივერსიტეტის მიერ, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, 2022 წელს ჩატარებული ერთობლივი არქეოლოგიური სამუშაოების შუალედური ანგარიშიჟურნალი ამირანი. 2023. ნომერი 37

მარნეულის ყორღანები

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

1965-1968 წლებში, მარნეულის ველზე, ქვემო ქართლის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ ო. ჯაფარიძის ხელმძღვანელობთ გათხარა ცხრა ყორღანი. საველე არქეოლოგიური სამუშაოების ანგარიში გამოქვენებულია წიგნში "ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ექსპედიციის შედეგები (1965-1971 წწ.)". ჩვენი მიზანია შემოგთავაზოთ ამ ექსპედიციის მიერ გათხრილი და შესწავლილი ყორღანების სტრუქტურული სურათი.ჟურნალი ამირანი. 2023. ნომერი 37

რეცენზია გიორგი ბედიანაშვილის და ებბი რობინსონის მონოგრაფიულ გამოკვლევაზე "ლითონი, რიტუალი და განადგურება (ლითონის ნივთების განზრახ დაზიანება საქართველოში ბრინჯაო-ადრერკინის ხანის განძებში და სამარხებში)", თბილისი, 2022

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

წარმოდგენილი ნაშრომი ეხება საქართველოს ტერიტორიაზე ბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში ლითონის ნივთების რიტუალური დაზიანების ფენომენს, რომელიც ბრინჯაოსა და რკინის ნივთების სახით აღმოჩენილია სამარხებში და განძებში. ავტორების აზრით, საქართველოში გვინბრინჯაო-ადრერკინის ხანის სამარხებსა და განძებში გამოვლენილ დაზიანებულ ნივთთა ტიპების ერთგვაროვნება უნდა მიუთითებდეს ლითონის ნივთების მიწაში ჩადებამდე განზრახ დაზიანებაზე, რომელსაც უნდა ჰქონოდა გარკვეული რიტუალური დანიშნულება.ჟურნალი ამირანი. 2024. ნომერი 38

შოთა ჩართოლანის მეცნიერული მემკვიდრეობიდან. კოლხეთის მთიანეთი ბრინჯაო-ადრერკინის ხანაში

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

გამოჩენილმა ქართველმა არქეოლოგმა შოთა ჩართოლანმა მეცნიერული მოღვაწეობის დიდი ნაწილი მიუძღვნა კოლხეთის მთიანეთის შესწავლის საქმეს. მისი ხელმძღვანელობით სვანეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ XX საუკუნის 80-იანი წლებიდან სისტემური არქეოლოგიური დაზვერვებითა და სტაციონარული გათხრებით სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოიტანა არაერთი სხვადასხვა კატეგორიის ძეგლი.Powered by bootstrapmade.com