კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 3

ბინარიტეტი და კომპლემენტარიტეტი ჩრდილო-აღმოსავლეთ საქართველოში. ქალ-ვაჟის გაყვანა იახსრის ხატში

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი, პაატა ბუხრაშვილი

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ბაზაზე, კანადის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოყოფილი გრანტის საფუძველზე, 1995-1997 წლებში, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში (ფშავ-ხევსურეთში) შესაძლებელი გახდა ეთნოგრაფიული და ლინგვისტური მასალების შეკრება. ამან საშუალება მოგვცა გვემსჯელა აქ დღევანდლამდე შემორჩენილ ქალ-ვაჟის ხატში გაყვანის ტრადიციაზე.ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 6

ვეფხისტყაოსანი რაინდის სახელის შესახებ

ავტორ(ებ)ი: ნელი ბრეგაძე

პოემასთან - "ვეფხისტყაოსანი" - დაკავშირებულ საკვლევ საკითხთა შორისაა მისი გმირების სახელები, ვინაობა და მათი მიმართება ავტორთან. ამათგან ჩემი ყურადღება მიიპყრო მთავარი გმირის სახელმა - ტარიელ. მას მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს ზემოდასახელებული ორი საკითხის გარკვევისთვისაც...ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 7

კილოს აღწერა და ცივილიზაციის დეფინიცია ილია ჭავჭავაძის "მგზავრის წერილებში"

ავტორ(ებ)ი: პოლ მანნინგი

"მგზავრის წერილები"-ს საბოლოო ნაწილში ილია ამბობს: - "ჩემი ცდა მარტო იმაშია, რომ იმისი (ლელთ ღუნია - პ.მ.) აზრისათვის იმისივე ფერი შემერჩია და იმის სიტყვისათვის იმისივე კილო. თუ ეს შევასრულე, ჩემი განზრახვაც შემისრულებია."ჟურნალი ამირანი. 2003. ნომერი 8

ქართული ენის კონსონანატური ფონოტაქტიკა

ავტორ(ებ)ი: მარიკა ბუცხრიკიძე

დისერტაციის მთავარ მიზანს წარმოადგენს თანხმოვანთკომპლექსების (მაგალითად, CCC ტიპის სტრუქტურათა) ფენომენის შესწავლა. ფარდობითობისა და დამატებითობის პრინციპების გამოყენებით ჩამოყალიბებულია ჰიპოთეზა CCC და CVCVCV ტიპის სტრუქტურათა ურთიერთკავშირის შესახებ. თანხმოვანთა კომპლექსები განხილულია როგორც CVC ტიპის სტრუქტურებიდან ნაწარმოები (მეორადი) ოდენობები, სადაც CVC სიტყვის ლექსიკურ ნაწილს ანუ ფუძეს წარმოადგენს.Powered by bootstrapmade.com