კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2024. ნომერი 38

ჰაიდელბერგული ჩანაწერები. ილია ხიმშიაშვილი. გზა თურქეთიდან გერმანიამდე

ავტორ(ებ)ი: ნინო ოქროსცვარიძე

ნაშრომი ეძღვნება ილია ხიმშიაშვილის და იმ ქართველთა ნათელ ხსოვნას, რომლებმაც საქართველოს სამუდამო ჭირისუფლობა იტვირთეს, უანგაროდ ცდილობდნენ უცხოეთში ქართული კულტურის პოპულარიზაციას და რომელთაც უკანასკნელი ძვალთშესალაგი უცხოეთის ცივ მიწაზე ჰპოვეს.Powered by bootstrapmade.com