?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2010 ნომერი 22

იბერიულ-ქართული წელთაღრიცხვის ეროვნული სისტემა

შეტანის თარიღი: 2011-04-11

ავტორ(ებ)ი: რაულ გვეტაძე, დავით გვეტაძე

ქრონოლოგიის დანიშნულებაა სხვადასხვა ეპოქის ისტორიულ მოვლენათა, დოკუმენტთა, მატერიალური კულტურის ძეგლთა დათარიღება და წელთაღრიცხვის ერთიან დიაპაზონში თანმიმდევრულად განლაგება.2010 ნომერი 22

საკულტო ტექსტების პოეტიკური ანალიზი

შეტანის თარიღი: 2011-11-11

ავტორ(ებ)ი: ხვთისო მამისიმედიშვილი

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის საკულტო ტექსტების, ისევე როგორც ყველა ზეპირი ძეგლის, გამომსახველობითი მხარე ხალხური პოეტიკის წესებს ემყარება. თუმცა მხატვრული ფორმით საკულტო ტექსტები არსებითად განსხვავდება ზეპირსიტყვიერების სხვა ჟანრებისგან. საკულტო ტექსტების საკრალური ხასიათი, სინკრეტული ბუნება, წარმოთქმის ფორმა, ტროპული მეტყველება, შესრულების რიტუალური წესი და ლექსიკა განაპირობებს მის მხატვრულ თავისებურებას.2010 ნომერი 22

აღმოსავლეთ საქართველოს მთისწინეთსა და მთაში ქრისტიანობის გავრცელების თავისებურებანი

შეტანის თარიღი: 2011-04-11

ავტორ(ებ)ი: რამინ რამიშვილი

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის თანამშრომელთა წინაშე წამოჭრილ საკვლევ პრობლემათა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია არაგვის აუზის მთისწინეთის და მთის მოსახლეობაში ქრისტიანული რელიგიის გავრცელების საკითხი და იმ თავისებურებათა გარკვევა, რაც ამ პროცესს ახლდა თან. ამ საკმაოდ რთული ამოცანის შესრულებაში ადრევე ცნობილ სხვადასხვა ხასიათის წყაროებთან ერთად (მაგალითად, წერილობითი ძეგლები, ეთნოგრაფიულ ყოფაში შემონახული ინფორმაცია, მთისწინეთსა და მთაში გამოვლენილი ხატ-სალოცავების შესწავლით მიღებული შედეგები და სხვა).2010 ნომერი 22

ქართველთა მოღვაწეობიდან XI საუკუნის ბიზანტიის იმპერიაში

შეტანის თარიღი: 2010-04-11

ავტორ(ებ)ი: დავით მერკვილაძე

საქართველოს, როგორც საქრისტიანოს უკიდურეს აღმოსავლეთ ფორპოსტს თავისთავად ჩამოუყალიბდა მჭიდრო სულიერი და პოლიტიკური კავშირი თავის ერთმორწმუნე მეზობელთან და ერთგვარ ბუნებრივ მოკავშირესთან - ბიზანტიის იმპერიასთან, რომელიც თავის მხრივ, საუკუნეთა მანძილზე აღმოსავლური ქრისტიანობის მთავარ ბურჯსა და ერთ-ერთ ყველაზე ანგარიშგასაწევ ძალას წარმოადგენდა იმდროინდელ მსოფლიოში.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | դ | գ
Powered by BootstrapMade