?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2022 ნომერი 36

ნომრის თავფურცელი

შეტანის თარიღი: 2022-09-22

ავტორ(ებ)ი: სარედაქციო კოლეგია

ჟურნალ "ამირანის" 36-ე ნომრის თავფურცელი2022 ნომერი 36

წერილი საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურ დირექტორს

შეტანის თარიღი: 2022-09-22

ავტორ(ებ)ი: მთავარი რედაქტორი

წერილი საქართველოს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურ დირექტორს2022 ნომერი 36

კოლხეთის დაბლობზე შუაბრინჯაოს მიწურულში კერამიკულ წარმოებაში მომხდარი ცვლილებები

შეტანის თარიღი: 2022-09-22

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

კოლხეთის დაბლობის ტერიტორიაზე შუაბრინჯაოს მიწურულსა და გვიანბრინჯაოს საწყის ეტაპზე კერამიკულ წარმოებაში ხვდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ხმარებიდან გამოდის შუაბრინჯაოს ეპოქისათვის დამახასიათებელი ძირითადი განმსაზღვრელი თიხის ნაწარმი და მეთუნეობაში ინერგება ახალი ფორმები და განსხვავებული ორნამენტული სახეები.2022 ნომერი 36

კოლხეთის ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების პირველად, მეორად კერებსა და გარე სამყაროსთან დამაკავშირებელი საკომუნიკაციო გზები

შეტანის თარიღი: 2022-09-22

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე, ზვიად კვიციანი

კოლხეთის ბრინჯაო-ადრერკინის ხანის კულტურებთან დაკავშირებით არსებობს მთელი რიგი საკითხთა სპექტრი, რომლებიც ნაკლებადაა შესწავლილი ან იშვიათი გამონაკლისის გარდა, სამეცნიერო ლიტერატურაში თითქმის არ გაშუქებულა. ეს მეტადრე ეხება ბრინჯაოს მეტალურგიულ წარმოებასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ პრობლემურ საკითხებს: კერძოდ, დასაზუსტებელია თუ როგორ ქრონოლოგიურ თანხვედრაში მოდის ერთმანეთთან ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების პირველადი (სამთამადნო წარმოების ძეგლები) და მეორადი კერების (ბრინჯაოს საწარმოო სახელოსნოები) ექსპლოატაციის დასაწყისი.1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade