?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2010 ნომერი 22

"გაევროპელება" ძველ თბილისში

შეტანის თარიღი: 2010-04-11

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ჩინჩალაძე

ცნობილია, რომ კონფლიქტურ, კრიზისულ სიტუაციაში ავლენს ადამიანი თავის თავს; იკვეთება მისი ნება, არჩევანი. ხალხური სიბრძნე ამბობს, "განსაცდელი კაცის სიმტკიცეა", რაც დროსა და სივრცეზე განვრცობით შეიძლება განვაზოგადოთ მთლიანაე ერზე, როგორც "ისტორიულ პიროვნებაზე".2010 ნომერი 22

სარწმუნოებრივი პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხი ლევ ტროცკის თხზულებებში

შეტანის თარიღი: 2010-04-11

ავტორ(ებ)ი: მიხეილ ქართველიშვილი

თანამედროვე ეტაპზე უდიდესი შემეცნებითი და პრაქტიკული მნიშვნელობა ენიჭება ყოფილი საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური ისტორიის მეცნიერიულ შესწავლას, რადგან სრულიად აშკარაა, რომ მის ობიექტურ გააზრებაზე დიდწილადაა დამოკიდებული თანამედროვე ვითარების მართებული ანალიზი და სახელმწიფოებრივი განვითარების სამომავლო პერსპეტივების მეტ-ნაკლები სიზუსტით დასახვა.2010 ნომერი 22

ქართველებით დასახლებული სოფლის - ჰაირიეს ისტორიის საკითხისთვის

შეტანის თარიღი: 2011-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნინო ოქროსცვარიძე

აღნიშნული სოფლის დაარსების შესახებ, არსებობს ისტორიები, რომლებსაც ჰაირიეს მაცხოვრებლები ჰყვებიან. ეს ისტორიები უკვე საუკუნეზე მეტია გადაეცემა თაობიდან თაობას. მონათხრობები ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისგან, თუმცა ძირითადად ერთმანეთს ეთანხმება.2010 ნომერი 22

ნაციონალური სიმბოლოების როლი XX საუკუნის 10-იანი წლების ქართულ ერთობაში

შეტანის თარიღი: 2011-04-11

ავტორ(ებ)ი: ნატო სონღულაშვილი

XX საუკუნის 10-იანი წლები ერთ-ერთი რთული მონაკვეთია საქართველოს ისტორიაში. ეს არის პერიოდი, როდესაც ქართული ერთობის კონსოლიდაციის პროცესი განვითარების ახალ სტადიაზე გადადის. ქართული ერთობის ჰომოგენიზაციის ანუ გაერთგვაროვნების პროცესში ისტორიული წარსულის, ტრადიციების, წესჩვეულებების პროპაგანდასთან ერთად აქტუალური ხდება ე.წ. ნაციონალური სიმბოლოები, ნაციონალური იდეალები, რომელთა აქტუალიზაცია განსაკუთრებული ინტენსივობით იწყება XVII საუკუნის ბოლოსა და XVIII საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ ევროპაში.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | դ | գ
Powered by BootstrapMade