?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2019 ნომერი 32

კავკასია ევრაზიის ადრებრინჯაოს კულტურათა სისტემაში

შეტანის თარიღი: 2019-10-12

ავტორ(ებ)ი: გივი ინანიშვილი, ლერი ჯიბლაძე

კავკასიის ევრაზიის ადრებრინჯაოს კულტურათა ურთიერთობის საკითხის გადასაწყვეტად, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მომცველია ამ პერიოდის ისტორიულ-მეტალურგიული წარმოების ანალიზი, სინქრონულ კულტურათა სოციალურ-ეკონომიკური კავშირების სფერო.2019 ნომერი 32

1948 წლის არქეოლოგიური დაზვერვები დიდი ლიახვის ხეობაში

შეტანის თარიღი: 2019-10-21

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

შიდა ქართლში სხვადასხვა წლებში არქეოლოგიურ დაზ­ვერვებს და გათხრით სამუშაოებს არაერთი ცნო­ბილი არქეოლოგი აწარმოებდა. აქ გამოვლენილი არქეოლოგიური ძეგლებით ბევრი მკვლე­ვარი იყო დაინტერესებული, თუმცა მათ მიერ ჩატარებული სამუშაოების ამსახველი მასალები სრულად არ არის შემოსული არქეოლო­გიურ ლიტერატურაში. სტატიის მიზანია წარ­მო­­ვა­ჩი­ნოთ ამ რეგიონში 1948 წელს სერ­გო ნადი­მა­შ­ვილის მიერ განხორციელებული სადაზვერვო არქეოლოგიური სამუშაოების მარშრუტი და გამოვლენილი არქეოლოგიური ძეგლების აღწერილობა. არქეოლოგიური დაზვერვების ანგარიში ინახება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთ. ლორთქი­ფა­ნიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტში.2019 ნომერი 32

მეცნიერული მიმდინარეობები არქეოლოგიაში XX საუკუნის პირველ ნახევარში

შეტანის თარიღი: 2019-10-21

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

XX საუკუნის პირველ ნახევარში არსებული სამეცნიერო სკოლები და იდე­ო­ლოგია გარკვეულ ზეგავ­ლე­ნას ახდენდა მეცნიერების გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. ამ პერიოდში არქეოლოგიაში რამდენიმე მიმდინარეობა არსებობდა. დასავლე­­თის სა­მეცნიერო წრე­ე­ბ­ში მიგ­რა­ცი­ის და დიფუზიის თეო­­რიე­ბი იყო გა­ვ­რ­­­­­ცე­­ლე­ბუ­ლი, ხო­­ლო საბ­­­ჭოთა კავშირში ევოლუ­ციო­ნიზ­მი და სტადიალუ­რო­ბის თეო­­რია. არსებობდა გა­დაუ­ლახავი უფსკ­რუ­ლი საბ­ჭოთა აზ­როვნებასა და და­სავ­­ლეთს შორის.2019 ნომერი 32

უძველესი სამიწათმოქმედო იარაღები დასავლეთ საქართველოდან

შეტანის თარიღი: 2019-10-23

ავტორ(ებ)ი: ნიკოლოზ ცქვიტინიძე

ჩიხორის გვიანენეოლით-ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარის კვლევა ჩვენს სამომავლო მიზანს შეადგენს. წინამდებარე ნაშრომში კი გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ და თავი მოვუყაროთ დასავლეთ საქართველოში უკვე არსებულ, კავკასიის უძველეს, ადრესამიწათმოქმედო კულტურაზე მიმანიშნებელ ფაქტობრივ მონაცემებს. ამასთანავე, მეცნიერულ მიმოქცევაში შემოვიტანოთ დასავლეთ საქართველოში უკანასკნელ წლებში მიკვლეულ, ჩიხორის გორაზე (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი) გვიანენეოლით-ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარზე აღმოჩენილი მიწათმოქმედების დამადასტურებელი მასალა (ნამგლისპირები, ხელსაფქვავები, მარცვლეულის სასრესი ქვები, თოხები და სხვ.).ա | բ | 1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade