?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2002 ნომერი 7

საქართველოს როლი კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეში

შეტანის თარიღი: 2003-10-09

ავტორ(ებ)ი: ანა დოლიძე

გეოპოლიტიკა, როგორც დამოუკიდებელი სამეცნიერო დისციპლინა, მე-19 საუკუნიდან იღებს სათავეს. ის ცდილობს ახსნას მსოფლიოს პოლიტიკური განვითარების კანონზომიერება გეოგრაფიული სივრცის პირობებში, დაადგინოს კავშირი გეოგრაფიულ სივრცესა და საგარეო პოლიტიკას შორის და მიიჩნევა მეცნიერებად ძალაუფლებასა და ძალაუფლებისათვის, რომლის მთავარ ამოსავალ თეზისს "გეოგრაფიული რელიეფი, როგორც ბედი" წარმოადგენს.2002 ნომერი 7

ღია წერილი ედუარდ შევარდნაძეს

შეტანის თარიღი: 2003-10-09

ავტორ(ებ)ი: ზვიად გამსახურდია

გადავწყვიტე წერილობით მოგმართოთ, ვინაიდან მრავალი ჩვენს ურთიერთობაში გარკვევას საჭიროებს, როგორც ქართველი ხალხისათვის, ასევე მსოფლიოსათვის. ეს წერილი მიზნად არ ისახავს თქვენს განქიქებას, ან თქვენი როგორც პიროვნების შეურაცხყოფას. იგი ასახავს მხოლოდ ობიექტურ რეალობას...ա | բ | 1 | 2 | 3
Powered by BootstrapMade